PDA

Zobacz pełną wersję : Mały, winny krajNatasza
28-03-2011, 08:13
Mołdowa (Moldova) jest niewielkim, nie posiadającym dostępu do morza państwem położonym w południowo-wschodniej części Europy. Od zachodu graniczy z Rumunią (wzdłuż rzeki Prut - 450 km), a od północy, wschodu i południa z Ukrainą (939 km). Powierzchnia Mołdowy wynosi 33,8 tys. km<SUP>2</SUP> i jest blisko dziesięciokrotnie mniejsza od terytorium Polski. Największa odległość z północy na południe kraju wynosi 350 km, natomiast z zachodu na wschód 150 km.
Mołdowa jest krajem o przewadze pagórkowatej i nizinnej rzeźby terenu, o średniej wysokości 147 m npm. Centralną cześć Mołdowy, położoną między rzekami Dniestr (Nistru) i Prut, zajmuje Wyżyna Besarabska. Terytorium kraju na wschód od Dniestru obejmuje część obszaru Wyżyny Podolskiej. Najwyższym wzniesieniem jest góra Beleneszt (Balanesti) - 429,5 m npm. Największe rzeki to Dniestr (Nistru - 1352 km, w tym 657 km na terytorium Mołdowy) i Prut (989 km, w tym 695 km w granicach Mołdowy). Inne ważne rzeki to Reut, Kogilnik, Byk, Botna, Jałpug i Ikiel. Lasy, w przeważającej części dębowe, zajmują ok. 10 % powierzchni kraju, głównie w jego centralnej części.
Mołdowa leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego o cechach kontynetalnych. Wyraźnie zaznaczają się cztery pory roku, zimy są stosunkowo łagodne i krótkie, a lata ciepłe, długie i dość suche. Średnia temperatura powietrza w styczniu wynosi od -7 &#186;C na północy do -4 °C na południu, zaś w lipcu, odpowiednio, od 19 °C do 25 °C. Średnia roczna suma opadów waha się od 400 mm na południowym wschodzie do 550 mm na północnym zachodzie kraju.
http://www.occur.pl/images/0245c46c/5b0d38b8/8b8944211d.gif (http://www.occur.pl)

Natasza
28-03-2011, 08:14
Językiem urzędowym jest mołdawski, tożsamy z rumuńskim. W powszechnym użyciu, szczególnie w miastach oraz w północno-wschodniej części kraju, jest język rosyjski (posługuje się nim około 99 % społeczeństwa). Obecnie rosyjski ma status języka komunikacji pomiędzy narodami. Innymi używanymi lokalnie językami są ukraiński, bułgarski i gagauski (dialekt języka tureckiego). Znajomość języków obcych nie jest rozpowszechniona, do najczęściej używanych należą angielski i francuski.
Najliczniejszą grupę etniczną stanowią Mołdawianie (64,5 %), wśród pozostałych narodowości najwięcej jest Ukraińców (13,8 %) i Rosjan (13 %). Inne mniejszości narodowe to Gagauzi (niemuzułmańska ludność pochodzenia tureckiego - 3,5 %), Bułgarzy (2 %), Żydzi (1,5 %), a także Białorusini, Niemcy, Polacy, Turcy i Romowie (łącznie 1,7 %). Ponad 90 % społeczeństwa Mołdowy deklaruje wyznanie prawosławne, jest też ok. 1,5 % wyznawców judaizmu.

Natasza
28-03-2011, 08:15
Od IX do XIII wieku Mołdawia wchodziła w skład Rusi Kijowskiej. W pierwszej połowie XIV wieku na terenach leżących pomiędzy Karpatami, Morzem Czarnym i Dunajem powstało Księstwo Mołdawskie. W 1387 roku hospodar mołdawski złożył hołd lenny Władysławowi Jagielle. W 1391 roku po raz pierwszy w źródłach historycznych pojawiło się określenie grupy etnicznej „Mołdawianie", a w 1560 roku pojawił się pierwszy dokument dotyczący ziem Mołdawii.
Okresem rozkwitu Księstwa Mołdawskiego, był okres panowania hospodara mołdawskiego, Stefana III Wielkiego (1454-1515), który bronił suwerenności kraju przed zakusami silniejszych sąsiadów: Polski, Węgier i Turcji. W roku 1467 odniósł zwycięstwo nad Węgrami, w roku 1475 rozbił armię turecką pod Vaslui, a w roku 1497 pobił na Bukowinie polskie wojska podczas ich odwrotu z wyprawy mołdawskiej pod wodzą Jana Olbrachta.
O wpływy na tym terenie Polska rywalizowała z Turcją i przez pewien czas Księstwo Mołdawskie było lennem królów polskich. Dwukrotnie hospodarzy mołdowscy składali hołd lenny polskim królom: Władysławowi Jagielle w 1387 roku i Kazimierzowi Jagiellończykowi w 1485 roku. W 1453 roku sułtan turecki Mehmed II zdobył Konstantynopol, Serbię, Bośnię część Grecji, Albanię a następnie rozciągnął swoje zwierzchnictwo na Mołdawię, Wołoszczyznę i chanat krymski. Księstwo Mołdawskie przeszło pod panowanie tureckie na ponad 300 lat.
Traktat bukareszteński, zawarty w 1812 roku po wojnie rosyjsko-tureckiej, ustalił nową granicę rosyjsko-turecką na Prucie, co sprawiło, że tereny leżące między Prutem a Dniestrem, czyli Besarabia (10 powiatów),przeszły pod panowanie Rosji.
Na mocy paryskiego traktatu pokojowego z 1856 roku, zawartego po wojnie krymskiej pomiędzy mocarstwami europejskimi, Mołdawia i Wołoszczyzna w roku 1861 połączyły się w Księstwo, a od 1881 roku - w Królestwo Rumunii.
W 1918 roku Besarabię zajęła Rumunia, a lewobrzeżne Naddniestrze okupowały wojska austro-węgierskie. Podczas wojny domowej w Rosji w latach 1918-1920 o Naddniestrze toczyły się walki zakończone zwycięstwem wojsk radzieckich, wcieleniem tych ziem do Ukraińskiej SRR, a następnie utworzeniem w 1924 roku Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, obejmującej tereny lewobrzeżnego Naddniestrza, w tym Chocim na północy oraz Akerman i Izmaił na południu.
Związek Radziecki nigdy nie uznał włączenia Besarabii do Rumunii i w czerwcu 1940 roku, na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, zajął część Besarabii i przyłączył ją do istniejącej od 1924 roku Mołdawskiej ASSR tworząc Mołdawską Socjalistyczną Republikę Radziecką, natomiast północną i południową część Besarabii włączył do Ukraińskiej SRR.
http://www.occur.pl/images/0245c46c/945d8959/00fd700051.jpg (http://www.occur.pl)
źródło: Amasada Polska

Natasza
28-03-2011, 08:16
Mołdowa, chociaż jest niewielkim krajem, posiada około 1400 interesujących i atrakcyjnych turystycznie miejsc. Samochodem można ją przemierzyć ze wschodu na zachód w cztery godziny. Położona pomiędzy Prutem a Dniestrem, charakteryzuje się piękną rzeźbą terenu. Wzdłuż głównych arterii rzecznych powstało wiele głębokich, skalistych parowów. Największe można spotkać w centrum kraju, pokryte są w większości lasami. Na północy zachowały się skały zbudowane przed wiekami przez koralowce, a na południu, w sąsiedztwie Morza Czarnego, rozciągają się stepy Buczackie. Część kraju, gdzie malownicze zbocza wzgórz pokryte są lasami nazywa się „Mołdawską Szwajcarią". W innej części miejsce lasów zastępują sady owocowe i winnice, a wszędzie pobocza drуg obsadzone są drzewami orzechowymi.
http://www.kiszyniow.polemb.net/gallery/i/ro/chisinau1%20(1)maly2.jpg (http://www.kiszyniow.polemb.net/gallery/i/ro/chisinau1%20(1).jpg)

Natasza
28-03-2011, 08:16
Mołdowa posiada 18 uzdrowisk. Ich program leczniczy oparty jest na różnych metodach leczenia i naturalnych możliwościach przyrody, poczynając od wód mineralnych (21 zarejestrowanych źródeł wód leczniczych) po winoterapię, mającą (podobno) ozdrowieńczy wpływ na ludzi o osłabionym systemie immunologicznym i cierpiących na dolegliwości popromienne.
http://www.occur.pl/images/0245c46c/945d8959/91cf5cff0d.jpg (http://www.occur.pl)

Natasza
28-03-2011, 08:46
Kiszyniów jest jednym z najbardziej zielonych miast w Europie. Całe terytorium wynosi 120 km &#178;, populacja wynosi około 750.000 osób. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z roku 1436. Posiada bogatą i zróżnicowaną historię i piękną architekturę z białego kamienia, dzięki czemu zyskał przydomek "Biały kamienny kwiat". Chisinau wycierpiało w dwóch wojnach światowych i zgubnym trzęsieniu ziemi w 1940, ale jest dumne z budowli zbudowanych przez sławy architektury rosyjskiej: A. Bernardazzi i A. Sciusev. Podczas zwiedzania możesz zapoznać się z historią Mołdawii, kulturą, architekturą, życiem gospodarczym i społecznym.

Na wycieczkę nadaja się wszystkie sektory stolicy: Pomnik Chwały "Eternity", stare budynki z XIX wieku według projektu A. Bernardazzi: Wieża wodna, Ratusz, poczta, kościół św Teodora , Katedra i Łuk Triumfalny, Brama Miejska, Park Miejski, Aleja Klasyków.
http://www.occur.pl/images/0245c46c/5b0d38b8/d1e64393ec.jpg (http://www.occur.pl)
Bramę miejską, wjazd do stolicy, tworzą dwa budynki.

http://www.occur.pl/images/0245c46c/5b0d38b8/74075fc63a.jpg (http://www.occur.pl)
Park Miejski

http://www.marisha.net/moldova/chisinau/arc-s.jpg
Łuk Triumfalny

Natasza
28-03-2011, 08:57
Między wschodnim brzegiem Dniestru a granicą Ukrainy rozciąga się terytorium tzw. Republiki Naddniestrzańskiej – se­paratystycznego regionu, który oddzielił się od reszty terytorium. Region ten ma wszystkie atrybuty państwa – prezydenta, rząd, parlament, siły zbrojne i policję, własną walutę, flagę, hymn i godło – nie jest jednak uznawany przez społeczność międzynarodową za niepodległy organizm państwowy.

Przy przekraczaniu „granicy” między terytorium kontrolowanym przez władze Mołdowy a Naddniestrzem należy liczyć się z kontrolą paszportową, celną, ewentualnie kontrolą stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych. W Republice Naddniestrzańskiej obowiązuje odrębne ustawodawstwo, w tym przepisy meldunkowe. Cudzoziemiec zobowiązany jest do zarejestrowania się w Wydziale Wizowo-Rejestracyjnym (OWIR) w ciągu 24 go­dzin od przekroczenia granicy. Niedopełnienie obowiązku mel­dunkowego grozi grzywną w wysokości ok. 750 USD.

Naddniestrzańskie służby graniczne i celne pod byle pretekstem wymuszają od cudzoziemców opłaty za rzekome naruszenia tamtejszych przepisów. Wobec takiej samowoli naddniestrzańskiej policji, służb celnych i granicznych, władze Mołdowy nie mają możliwości reagowania. Rada Najwyższa Naddniestrza podjęła decyzję, że z początkiem 2007 r. cudzoziemcy podróżujący tranzytem lub udający się do Naddniestrza będą uiszczać „opłaty migracyjne” w wysokości 0,63 USD.

Natasza
03-04-2011, 16:28
Autonomiczny Region Gagauzji
Obejmuje on teren pomiędzy miastami Komrat/stolica/ i Czadyr Łunga (Çadır Lunga) na północy oraz okolice miasta Wulkaneszty (Vulcăneşti, gag. Valkaneş) na południu, a także dwie enklawy o charakterze wiejskim (Karbalia oraz Kıpçak).
Gagauzowie są grupą etniczną pochodzenia tureckiego wyznającą prawosławie, posiadają własny hymn, godło i flagę. Gagauzja ma nawet swój uniwersytet, na którym oprócz miejscowej młodzieży można spotkać studentów z Turcji. Od 1994 r. jest to republika autonomiczna.
W Gagauzji nie ma żadnych napisów po rumuńsku, dominuje rosyjski i turecki, za to obecni są także przedstawiciele narodowości polskiej w „Stowarzyszeniu Polaków w Gagauzji”.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Gagauzia_map.png

Natasza
03-04-2011, 16:30
Największym skupiskiem Polonii w Mołdawii są Bielce – drugie pod względem wielkości mołdawskie miasto, nie licząc Tyraspolu. Główną polską organizacją na tym terenie jest stowarzyszenie „Dom Polski”. Warto również pamiętać o malowniczej polskiej wsi w Mołdawii – Styrczy, w której w przeszłości mieszkali wyłącznie Polacy, dzisiaj stanowią znaczną większość.

Natasza
03-04-2011, 21:51
http://www.tur.md/
http://www.worldofmoldova.com/
http://www.welcome.md/
http://www.info.moldova-travel.com/
http://www.moldova.org/
http://romaniaandmoldova.com/moldova/