PDA

Zobacz pełną wersję : Konsularne zalecenia i informacjejacky
04-02-2011, 22:12
MOŁDOWA (Republika Mołdowy)
Stolica: Kiszyniów Waluta: lej mołdawski (MDL), 1 MDL = 100 bani;
1 USD = 12,8 MDL (kurs z końca 2005 r.)
Język urzędowy: mołdawski (tożsamy z rumuńskim)
Inne języki: rosyjski, ukraiński

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele RP mogą przebywać w Mołdowie bez wiz do 90 dni. Przy wjeździe do tego kraju termin ważności paszportu winien być dłuższy od zamierzonego okresu pobytu; nie ma jednak ustalonego minimalnego okresu ważności. Nie ma formalnego obowiązku posiadania biletu po*wrotnego, jednakże mołdawskie władze graniczne mogą zażądać okazania go. Przy przekraczaniu granicy wymagane jest po*siadanie 30 USD na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 150 USD. Przy pobytach przekraczających 3 miesiące należy uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy.
Na niektórych przejściach granicznych na wschodniej i południowej granicy nie ma punktów kontroli granicznej Republiki Mołdowy. Między wschodnim brzegiem Dniestru a granicą Ukrainy rozciąga się terytorium tzw. Republiki Naddniestrzańskiej – se*paratystycznego regionu, który oderwał się w wyniku zbrojnego konfliktu od Kiszyniowa i który nie jest uznawany przez żaden międzynarodowy podmiot prawny. Terytorium to ma jednak wie*le atrybutów niezależnego państwa: własnego prezydenta, własny rząd, parlament, własne siły zbrojne i policję, własną walutę, flaga, godło i hymn. Przy przekraczaniu tej „granicy” należy liczyć się z kontrolą paszportową, celną, ewentualnie kontrolą stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych. W Republice Naddniestrzańskiej obowiązuje odrębne ustawodawstwo, w tym przepisy meldunkowe. Cudzoziemiec obowiązany jest do zarejestrowania się w Wydziale WizowoRejestracyjnym (OWIR) w ciągu 24 go*dzin od przekroczenia granicy. Niedopełnienie obowiązku mel*dunkowego grozi grzywną w wysokości ok. 750 USD.
Uwaga: Ambasada RP w Kiszyniowie przestrzega obywateli polskich przed podróżami do Naddniestrza. Polacy, którzy na terenie tej separatystycznej republiki wejdą w kolizję z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości praktycznie nie mogą liczyć na pomoc i opiekę konsularną polskiej placówki w Kiszyniowie. Polska uważa Naddniestrze za integralną część Mołdowy, natomiast władza Republiki Mołdowy nie rozciąga się na obszar tej prowincji. Naddniestrzańskie służby graniczne i celne pod byle pretekstem wymuszają od cudzoziemców opłaty za rzekome naruszenia tamtejszych przepisów. Wobec takiej samowoli naddniestrzańskiej policji, służb celnych i granicznych, władze Mołdowy nie mają możliwości reagowania. Rada Najwyższa Naddniestrza podjęła decyzję, że z początkiem 2007 r. cudzoziemcy podróżujący tranzytem lub udający się do Naddniestrza będą uiszczać „opłaty migracyjne” w wysokości 0,63 USD.

jacky
04-02-2011, 22:13
Placówki dyplomatyczne:
Ambasada RP
Str. Plamadeala 3 MD-2009 Chisinau, Moldova
tel. (0-037322) 23-85-51, 23-85-52
fax. 23-85-53
e-mail: ambpolsk@ch.moldpac.md

Wydział Konsularny
Str. Vasile Alecsandri 101,
MD-2012 Chisinau., Moldova
tel. (00 37 322) 22 38 50, 51
fax. (00 37 322) 22 38 52

e-mail:konsulpl@ch.moldpac.md

Wydział Ekonomiczno-Handlowy
weh@polonia.md

ul. Plamadeala 3, MD-2009,
Kiszyniów, Republika Mołdowy
tel. (0037322)238956
fax: (0037322)238957

jacky
04-02-2011, 22:14
PRZEPISY CELNE
Przy wjeździe do Mołdowy należy obowiązkowo zadeklarować wwożone środki finansowe powyżej 10 000 euro (lub równowartość w innej walucie) oraz obowiązkowo przy wyjeździe, gdy kwota plasuje się między 10 000 euro a 50 000 euro* (lub równowartość w innej walucie). (*Wówczas organom celnym przedstawia się: 1). dokumenty potwierdzające fakt wwiezienia środków płatniczych do Republiki Mołdowy, 2). i/lub zgodę na wywóz środków płatniczych z Mołdowy wydaną przez licencjonowane banki, 3). i/lub autoryzację na wywóz środków pieniężnych z RM wydaną przez Narodowy Bank Mołdowy). Wwóz do Republiki Mołdowy gotówki w miejscowej walucie, jak również gotówki bądź czeków podróżnych w walucie obcej nie jest ograniczony. Jednak osoby fizyczne są zobowiązane do zadeklarowania organom celnym na piśmie sumy, które przekraczają 10 000 euro (lub równowartość tej kwoty) na osobę/podróż. Ilość wywożonych pieniędzy nie może przekraczać kwoty zadeklarowanej i posiadanej przy wjeździe. Próby wywiezienia pieniędzy nie zgłoszonych przy wjeździe są traktowane przez władze jako przemyt, co grozi karą pozbawienia wolności do 2 lat. Obowiązujące przepisy celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych standardów.
Osoby fizyczne nie mogą wywozić z terytorium Republiki Mołdowy przedmiotów o wartości kulturowej. Inne obiekty sztuki, czy z dziedziny literatury, nauki, kultury czy religii mogą być wywożone z terytorium Mołdowy, jeśli posiadają autoryzację wydaną przez Ministerstwo Kultury i Turystyki, w której jest wyszczególniony wartość (cena) obiektu oraz znajduje się informacja, iż obiekt ten nie stanowi wartości kulturowej.
Przy wjeździe na terytorium Mołdowy istnieje obowiązek zadeklarowania dóbr, znajdujących się w posiadaniu turysty. W przypadku rzeczy osobistych, jak również dóbr, które nie należą do tej kategorii, ale nie są też przeznaczone na handel bądź działalność wytwórczą i których wartość nie przekracza 200 euro, deklaracja ma formę ustną i nie ma wówczas obowiązku uiszczania opłat celnych.
Do RM można wwieźć, bez opłat celnych, przedmioty z metali i kamieni szlachetnych (maksymalnie 5 sztuk) oraz o wartości (w sumie) do 100 000 euro. MELDUNEK. Obywatele RP przyjeżdżający do Republiki Mołdowy na okres powyżej 90 dni mają obowiązek meldowania się w najbliższym komisariacie policji w ciągu pierwszych 3 dni pobytu. Polacy, którzy zamierzają przebywać w Mołdowie do 90 dni zwolnieni są z tego obowiązku. W przypadku jednak, gdy wjazd do Mołdowy następuje z terytorium Naddniestrza meldunku należy dokonać w ciągu pierwszych 3 dni od przyjazdu. Policja, dokonując rejestracji, decyduje o ewentualnym powiadomieniu Biura Imigracji. Przekroczenie maksymalnego okresu pobytu w Mołdowie skutkuje nałożeniem kary administracyjnej wahającej się między 30 a 80 USD. O wysokości kary decyduje sąd, a do czasu jej uregulowania nałożony zostaje zakaz opuszczania terytorium Republiki Mołdowy.

jacky
04-02-2011, 22:14
UBEZPIECZENIE
Honorowane są międzynarodowe polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych, jeżeli swym zasięgiem obejmują Republikę Mołdowy. Ubezpieczenia osobowe nie są wymagane, natomiast ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe. Istnieje możliwość ubezpieczenia się w miejscowych towarzystwach ubezpieczeniowych. W Republice Mołdowy wymagana jest „Zielona karta”.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Szczepienia ochronne nie są wymagane. Występuje jednak zagrożenie cholerą, dyfterytem, żółtaczką zakaźną. Zaleca się zaszczepienie przeciwko żółtaczce. Obowiązuje zakaz kąpieli w wielu zbiornikach wodnych z uwagi na obecność zarazków cholery. Woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Stan sanitarny kraju nie jest najlepszy. Państwowa służba zdrowia jest niedoinwestowania, stąd niski poziom opieki medycznej. W ostatnich latach, głównie w Kiszyniowie powstało wiele prywatnych centrów medycznych, świadczących usługi medyczne odpłatnie. Średnia cena wizyty lekarskiej wynosi ok. 150,- MDL (ok. 10 EURO).

jacky
04-02-2011, 22:15
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Przy wjeździe samochodem pobierane są opłaty. W miarę możliwości należy unikać jazdy samochodem o zmierzchu i nocą - na drogach często spotyka się nieoświetlone pojazdy, furmanki oraz rowerzystów i pieszych. Nawierzchnie dróg, poza krótkimi niedawno wyremontowanymi odcinkami, są w fatalnym stanie. Drogi są oświetlone jedynie w miastach. Obowiązują ograniczenia prędkości - 60 km/godz. w terenie zabudowanym oraz 90 km/godz. w terenie niezabudowanym. Nakaz jazdy z zapiętymi pasami obowiązuje zarówno w terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym. Nie ma problemów z tankowaniem paliwa. Najlepiej tankować na dużych, budzących zaufanie stacjach, gdzie z reguły paliwo jest dobrej jakości, takich jak PETROM, TIREX, LUKOIL. Na prawie wszystkich stacjach LUKOIL można zatankować gaz. Sporadycznie przy stacjach benzynowych znajdują się restauracje czy kawiarnie. Toalety znajdują się najczęściej w pobliżu stacji i są to niewielkie pomieszczenia z otworem w podłodze. Sieć warsztatów naprawczych jest poza Kiszyniowem dosyć rzadka. Zwiększa się liczba przydrożnych restauracji i barów. Podróżujący na obcych numerach rejestracyjnych muszą się liczyć z częstymi kontrolami policji drogowej.
Ważne: Kierowca jadący pojazdem, którego nie jest właścicielem przy przekraczaniu granicy Republiki Mołdowy powinien posiadać pisemne oświadczenie właściciela pojazdu, poświadczone notarialnie i przetłumaczone na język mołdawski (rumuński) lub rosyjski. Dokument taki powinien zawierać informacje o pojeździe (marka, typ, rocznik, numer rejestracyjny) oraz o okresie użyczenia pojazdu ze specyfikacją trasy, jaką pojazd ma pokonać. I oczywiście dane właściciela pojazdu oraz kierowcy (jak: imię, nazwisko, seria i nr dokumentu tożsamości, seria i nr paszportu, adres zamieszkania).

jacky
04-02-2011, 22:15
PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń, jednak ze względu na zły stan dróg, złe oznakowanie, a także nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego przez miejscowych kierowców, poruszanie się po drogach publicznych może być niebezpieczne. Między miastami działa sieć połączeń autobusowych i w mniejszym stopniu kolejowych. Sieć kolejowa jest bardzo słabo rozwinięta.

BEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przestępczością jest podobne jak w sąsiedniej Ukrainie. W miejscach zatłoczonych, w trolejbusach i mikrobusach należy uważać na złodziei kieszonkowych. W sytuacji, gdy podróżujący stanie się ofiarą przestępstwa - napadu, czy kradzieży - należy powiadomić policje dzwoniąc na numer alarmowy 902, a w razie konieczności także i pogotowie ratunkowe - 903. Natomiast w razie wypadku drogowego (bez względu na to, czy jest to niegroźna kolizja czy wypadek z ofiarami śmiertelnymi)należy niezwłocznie powiadomić Policję, a do jej przybycia bezwzględnie zakazana jest zmiana pozycji samochodu czy jakakolwiek korekta jego ustawienia.ŚWIĘTA. Dni wolne od pracy: 1 stycznia - Nowy Rok, 7-8 stycznia - Prawosławne Boże Narodzenie, 8 marca - Dzień Kobiet, 1 maja - Święto Pracy, 9 maja - Dzień Zwycięstwa, 27 sierpnia - Święto Niepodległości, 31 sierpnia - Święto Języka Mołdawskiego, 25 grudnia - katolickie Boże Narodzenie, 31 grudnia- Nowy Rok oraz święta ruchome: prawosławna Wielkanoc, Święto Zmarłych (wiosną - tydzień po prawosławnej Wielkanocy).

Natasza
21-02-2011, 08:35
PRZYDATNE INFORMACJE:
Walutę należy wymieniać w licznych w Mołdowie kantorach. Większość z nich pracuje od 10.00 do 18.00. Niektóre, szczególnie w dużych miastach, pracują non stop. Różnice kursów walut pomiędzy kantorami bywają bardzo duże. Należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre z kantorów oferujących atrakcyjny na pierwszy rzut oka kurs wymiany, pobierają 2 - procentową prowizję. Kantory mogą odmówić wymiany waluty jeśli banknot jest w złym stanie lub lekko przedarty.
Sklepy otwarte są przeważnie do godziny 18.00, z wyjątkiem Kiszyniowa i większych miast, gdzie niektóre centra handlowe pracują do 21.00 i dłużej. Na licznych w Mołdowie bazarach można kupić prawie wszystko. Pracują w lecie od 8.00 do 17.00, a w zimie od 8.00 do zmierzchu. Stan sanitarny bazarów jest nie najlepszy, dlatego z dużą ostrożnością należy kupować produkty spożywcze.
Sprzedawane w Mołdowie produkty pochodzą przeważnie z importu i bywają nieraz znacznie droższe niż w Polsce.
Najdogodniejszym środkiem komunikacji są mikrobusy (marszrutki). Cena biletu (jednorazowego przejazdu mikrobusem) wynosi w Kiszyniowie ok. 3 MDL. W dużych miastach dobrze działa sieć komunikacji trolejbusowej.
Korzystanie z kart kredytowych - W Republice Mołdowy możliwości płacenia kartą kredytową są ograniczone, płatności dokonuje się głównie za gotówkę.
Plan Kiszyniowa jest trudny do kupienia. Warto więc skorzystać z bezpłatnych planów oferowanych gościom przez lepsze hotele.
Numer kierunkowy z Mołdowy do Polski: 0048 + numer kierunkowy miasta + numer kierunkowy abonenta. Numer kierunkowy z Polski do Republiki Mołdowy: 00 373 + numer kierunkowy miasta (np. do Kiszyniowa - 22) + numer kierunkowy abonenta.
Telefony alarmowe: pomoc (ogólnie jak polski 112) - 911, policja - 902, pogotowie ratunkowe - 903, straż pożarna - 901.

Natasza
27-03-2011, 17:59
Numer kierunkowy do Mołdawii + 373
Mobilna telefonia - 2 operatorów : Voxtel i Moldcell

Natasza
28-03-2011, 14:18
W Kiszyniewie bankomaty ze wszystkimi rodzajami kart. W pozostałych miastach najczęściej bankomaty dla kart Maestro.
W kraju działają MoldovaAgroindBank i Banca de Economii /najpopularniejsze/.

Natasza
28-03-2011, 14:26
Czas
W Polsce 15:00, w Kiszyniewie 16:00.

Natasza
29-03-2011, 09:15
Otrzymałam odpowiedź z naszej Ambasady w Kiszyniewie w sprawie wjazdu do Mołdawii przez Nadniestrze. Zdecydowałam pominąć Nadniestrze i od strony Odessy wjechać autobusem przez Stepy Akeramńskie i Palankę.

Ambasada RP w Mołdawii - Wydział Konsularny mdkiskon@msz.gov.pl

Nie doradzamy podróżowania przez Naddniestrze ale bardzo prosto dostać się z Odessy do Kiszyniowa autobusem (z dworca autobusowego). Praktycznie wszystkie autobusy jadąc do Mołdawii omijają Naddniestrze ale dobrze sprawdzić czy autobus przekracza granicę w miejscowości Palanka (zwykle tak jadą). Nie potrafimy precyzyjnie przekazać jakie dokumenty wymagane są w Naddniestrzu i w jakich okolicznościach. Nie potrafimy też przekazać z jakimi opłatami możecie Państwo się spotkać w Naddniestrzu ponieważ opłaty są tam uznaniowe. Dla władz RP nie istnieje oficjalnie Naddniestrze jako oddzielne państwo i nie są tam utrzymywane żadne oficjalne stosunki. Radzę z tego powodu, dla wygody podróżowania, ominąć Naddniestrze i przyjechać do Mołdowy autobusem. Życzę przyjemnego podróżowania.

Arecki
20-01-2014, 08:55
Wie ktoś może jak wygląda przejazd przez Naddniestrze tranzytem? Planuje przejazd pociągiem Kiszyniów-Odessa i z powrotem.

Natasza
20-01-2014, 15:51
Musisz się liczyć z tym, że wysadzają z pociągu do odprawy, czasami trzeba też zapłacić jakiś bakszysz.

Arecki
21-01-2014, 10:48
A jednak... Jakoś mi się nie chce przejeżdżać przez ten bandycki twór. Dowiedziałem się że z Kiszyniowa można łapać marszrutki które jadą do Odessy omijając Naddniestrze bo własnie na drodze do Odessy na punkcie granicznym są największe wymuszenia pograniczników.

Natasza
22-01-2014, 18:39
Nie rozumiem cię. Opisałam własny dojazd, właśnie z Odessy i nie rozumiem, dlaczego nie korzystasz z cudzych doświadczeń.
http://voyageforum.pl/threads/1536-Jak-dojecha%C4%87-do-Mo%C5%82dawii
Wiadomo, że dojedziesz z Kijowa do Odessy tylko /pociąg polski W-wa-Kijów, którym ja jechałam-już nie jeździ/. Zadajesz pierwsze pytanie, widząc nas sobą odpowiedź z naszego konsulatu, do którego ja pisałam-nie jechać przez Nadniestrze. Z Odeesy masz bezpośredni autobus, ten dłużej jadący omija sporny rejon.

Arecki
27-01-2014, 10:37
Ja raczej muszę wjechać do Ukrainy od strony Rumunii i tamtędy wrócić bo taki będę miał wystawiony bilet kolejowy. Ale mam juz plan że jednak chyba wpadnę do Naddniestrza tak aby zwiedzić Tiraspol. Jednak mimo strachu i obaw ciągnie tam aby zajrzeć. Mam informację że wjeżdżając od strony Mołdawii (Bendery) np. marszrutką można uniknąć haraczy bo najwiecej ich lubią ściągać właśnie przy wyjeździe w stronę Odessy. Następnie wórcić do Kiszyniowa. Potem wyjazd na Ukrainę omijając Naddniestrze i powrót również z jego ominięciem. Z Twoich doświadczeń na pewno skorzystam chociaż rozkłady jazdy pewnie nieaktualne.