Czy touroperator powinien informować klienta o zmianie godziny odlotu, czy też może przerzucić obowiązek szukania informacji na klienta?

Klient wniósł o zasądzenie od jednego z dużych touroperatorów, kwoty 10 816,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 listopada 2013 roku do dnia zapłaty i kosztami postępowania. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż dokonał rezerwacji na przelot na trasie Katowice - Antalya i z powrotem. W przeddzień wylotu sprawdził na stronie internetowej touroperatora informacje o godzinie odlotu. Nie znalazł tam jakiejkolwiek informacji o zmianie terminu wylotu ani nie został o takiej zmianie poinformowany przez pozwanego telefonicznie. Po przybyciu na lotnisko w Antalyi 12 października 2013 roku ok. godz. 16.30 okazało się, że samolot odleciał we wczesnych godzinach rannych. Wydatki poniesione przez klienta na zorganizowanie alternatywnego powrotu do Polski dla 4 osób przekroczyły sumę 2,5 tys. euro.

Sąd Rejonowy odrzucił pozew klienta uznając, że niewykonanie umowy było spowodowane zaniechaniem klienta. Sąd podkreślił, że w umowie o świadczenie usług turystycznych łączącej strony wyraźnie zaznaczono, iż godziny przelotu mogą ulec zmianie oraz, że konieczne jest ich potwierdzenie na 24 godziny przed wylotem pod wskazanym numerem telefonu. W umowie znajdowała się dodatkowo prośba o potwierdzenie godzin przelotu we wskazanym wyżej terminie pod dwoma numerami telefonów, na stronie internetowej lub w biurze podróży (rubryka "uwaga" w umowie). Adnotacja o konieczności telefonicznego potwierdzenia godziny lotu znajdowała się również na voucherze. W ocenie Sądu I instancji, przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe nie wykazało, że powód na 24 godziny przed planowanym wylotem potwierdził godzinę przelotu w sposób wskazany w umowie.

Sąd Apelacyjny także stanął po stronie touroperatora odrzucając apelację od wyroku Sądu Rejonowego. W uzasadnieniu odrzucenia apelacji podkreślono, iż powód, zawierając umowę, przyjął na siebie obowiązek potwierdzenia godzin przelotu na 24 godziny przed wylotem pod wskazanym numerem telefonu. Został także uprzedzony, że godziny przelotu mogą ulec zmianie. W ocenie Sądu, powód nie wywiązał się ze spoczywającego na nim obowiązku, co sprawia, że nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z przyczyn leżących po jego stronie.

Powód złożył skargę do Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem, prawomocnego wyroku.
http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orze...%2061-15-1.pdf